Автомобили

Понятието автомобил е дефинирано в "Закон за движението по пътищата", ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 1. чл. 12. така:

Автомобил е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

  • леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
  • товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
  • автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;
  • специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.